PF Social Network

  • Facebook: pages/PFac/135552466508613
  • Twitter: pf_ftpi

บทความน่าสนใจ

     
 
 
 
Read more...
 

หลากไอเดียรับน้ำ

Read more...
 

Trendy Social Share

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้411
mod_vvisit_counterเมื่อวาน556
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3621
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3368
mod_vvisit_counterเดือนนี้3621
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา14574
mod_vvisit_counterตลอดวัน850043

Today: Feb 06, 2016
เทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 05 January 2011 17:15

เทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต

เทคนิคและเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ(Information Sharing)  จะเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนเกิดความร่วมมือในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

  • กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย(Safety) คือ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยใช้หลักการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย  เช่น  การวางผังโรงงานหรือเครื่องจักรเสียใหม่ การกำหนดมาตรฐานการใช้เครื่องจักรให้พนักงานปฏิบัติ ฯลฯ
  • กิจกรรม 5ส (5S) คือ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
  • วงจร PDCA  คือ  วงจรเพื่อการบริหารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดใหม่ๆ  ซึ่งสามารถปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
  • กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)  คือ กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมคิดปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงาน หรือเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยใช้หลักการของเครื่องมือในการแก้ปัญหา 7 ประการ ( 7 QC Tools)

2. เทคนิคขั้นสูงในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต

  • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)  คือการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน เช่น การทำความสะอาดเครื่องจักร  การตรวจระบบต่างๆ ของเครื่องจักร เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและคงอายุการใช้งานนานที่สุด  เป็นเทคนิคที่สร้างทัศนคติให้กับพนักงานว่า ผู้ใช้เครื่องจักร  เป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องจักร  โดยจะต้องพัฒนาพนักงานให้มีความเต็มใจและความสามารถในการดูแลเครื่องจักร
  • การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)  คือการผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็น  ในปริมาณที่จำเป็น  เมื่อเวลาที่จำเป็นเท่านั้น  จะไม่มีการผลิตน้อยกว่าหรือมากกว่าปริมาณที่ต้องการ  ทั้งนี้เพื่อมุ่งขจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ เช่น พัสดุคงคลังที่เกินความต้องการ การขนย้ายพัสดุที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิต  เป็นต้น
  • การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control : TQC)  คือระบบการบริหารงานที่เน้นคุณภาพ  โดยมุ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และอาศัยความร่วมมือของทุกแผนก  ทุกคน และทุกระดับ  ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดจนถึงพนักงานระดับล่างสุด  อีกทั้งปฏิบัติและระลึกเสมอว่า หน่วยงานถัดไปเป็นลูกค้าของเรา
Last Updated on Wednesday, 05 January 2011 17:25